Ostatnia aktualizacja 10-05-2021r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.msservices.pl (dalej “Serwis”) lub innych kanałów komunikacji z użytkownikiem jest Spółka MS Services Sp. z o. o. , ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177832, o kapitale zakładowym w wysokości 220.000 PLN, adres e-mail: sekretariat@msservices.pl (dalej: „Administrator”).

1.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

1.3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1.4. Zwroty pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im w regulaminie Serwisu (dalej: „Regulamin”), o ile w niniejszym dokumencie nie znajdują się odrębne definicje tych zwrotów.

1.5. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:

 • Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów, wykorzystywanych do zarządzania usługami.
 • Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Spółki MS Services Sp. z o. o.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe należące do MS Services Sp. z o. o., w ramach których MS Services Sp. z o. o. świadczy swoje usługi.
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez MS Services Sp. z o. o., które nie wymagają założenia Konta.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Serwisie na zasadzie pełnej dobrowolności.

2.2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności. W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO.

2.3. Podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail oraz numeru telefonu Użytkownika w celu przesyłania temu Użytkownikowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, ofert pracy w tym newsletterów, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Serwisu.

2.4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Użytkownika rekrutowania w Serwisie, w tym przesyłania przez Użytkownika formularzy, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Użytkownika Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

2.5. Nadto Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania z Serwisu (w tym narzędzi użytych do korzystania z Serwisu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

2.6. Co do zasady, dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Użytkownika z Serwisu. Administrator informuje, że ze względów technicznych czasami może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji tak połączone dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu oraz w celu tworzenia statystyk na wew. potrzeby Administratora.

2.7. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzana w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług lub Administratora, w tym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail poprzez newsletter. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.

2.8. Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta.

2.9. Dane przetwarzane w związku z rekrutacją zostaną usunięte po jej zakończeniu.

2.10. Dane przetwarzane w związku z każdym kolejnym udziałem w procesie rekrutacji, a wynikające z odrębnej zgody Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej niż 3 lata od zakończenia aplikacji.

2.11. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail lub numer telefonu) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

2.12. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

2.13. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

3.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

3.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
 • adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 • prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
 • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
 • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

3.3. Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

 • w procesie rekrutacji w Serwisie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenie i dodatkowe dane w pliku CV. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
 • w trakcie korzystania z Serwisu: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

3.4. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

 • składanie formularza rekrutacyjnego,
 • zawarcie i realizacja Umowy,
 • rozliczenia, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
 • bieżący kontakt związany z przeprowadzaną rekrutacją,
 • za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Użytkownikom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail lub numer telefonu) informacji handlowych dotyczących usług lub Administratora (w formie Newslettera) oraz poprzez akceptację Regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności dostępnych pod adresami:
  https://www.msservices.pl/pl/polityka-prywatnosci
  https://www.msservices.pl/pl/regulamin

3.6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

 • pracownicy, współpracownicy Administratora,
 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 • firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich przechowywania, dostarczania Newslettera (w tym wiadomości sms/mms).

3.7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikom na ich życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewniają także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.

3.9. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

4. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

4.1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres ochrona.danych@msservices.pl, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 12 61 45 239 lub w zakresie przetwarzania danych w celach handlowych, poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości.

4.3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownik nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownika może przeprowadzić w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Użytkownika w Serwisie adresu e-mail na adres ochrona.danych@msservices.pl.

4.4. Użytkownik ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ochrona.danych@msservices.pl.

5. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora sekretariat@msservices.pl bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

5.2.  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, adres korespondencyjny ul. Bociana 22, 31-231 Kraków lub e-mail: iod@msservices.pl

5.3. Administrator przechowuje korespondencję z  Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

5.4. Gdy Użytkownik kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

6. ZABEZPIECZENIA

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

 • szyfrowanie danych osobowych,
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Aby uczynić Serwis jeszcze bardziej atrakcyjny dla Użytkownika, MS Services posługuje się plikami „cookies”. Plik „cookie” to niewielki plik, zawierający łańcuch znaków, który jest wysyłany do komputera Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Informacje zbierane automatycznie przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez MS Services do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Dzięki plikowi „cookie”, przeglądarka Użytkownika może zostać rozpoznana przez witrynę należącą do MS Services. Większość używanych przez MS Services „cookies” jest po zakończeniu sesji przez Użytkownika usuwana z jego dysku twardego („session cookies”). Pozostałe pliki „cookies” pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies”). Wyłączenie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z Serwisu.

7.2. MS Services korzystają z różnych systemów monitorowania aktywności Użytkownika w sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies”, czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze Użytkownika i umożliwiającymi analizę sposobu korzystania z Serwisu. MS Services korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny jego możliwości technicznych. MS Services używa tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis, by zaaranżować ją w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej przyjazny w obsłudze. Decydując się na korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik ma świadomość powyższych działań oraz wyraża na nie zgodę.

7.4. Mając na uwadze fakt, że rynek usług monitoringu rozwija się niezwykle dynamicznie, spółka MS Services stara się informować Użytkowników o korzystaniu z usług nowych podmiotów w tym zakresie, a Użytkownik wyraża zgodę, na to, aby w przyszłości mogły to być również inne firmy. Jednocześnie, spółka MS Services informuje, że Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, zgodnie z procedurą określoną poniżej.

7.5. Informacje generowane przez „cookies” na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (łącznie z jego adresem IP) przesyłane są m.in. do serwera Google Inc. znajdującego się w USA i przechowywane zgodnie z polityką prywatności firmy Google (dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html). Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu, tworzenia raportów przeznaczonych dla operatorów witryn dotyczących aktywności na stronie oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu oraz z Internetu.

7.6. Poniżej Administrator przedstawia aktualne narzędzia wykorzystywane przez niego do monitorowania działania systemu oraz zachowań użytkowników Serwisu:

 • Google Analytics (www.google.com/analytics/)
 • Facebook Pixel (www.facebook.com/business/a/facebook-pixel)

7.7. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezamówionych wiadomości nie będących informacją handlową.

7.8. W Serwisie mogą zostać umieszczone linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z istnieniem powiązania pomiędzy Administratorem a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania „cookies”. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów prawnych obowiązujących na tych stronach.

7.9. Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że spółka MS Services zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez Użytkowników. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika,
 • rozwój funkcjonalności lub postęp technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.

7.10. Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

7.11. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa.

7.12. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Użytkownika, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ